Menu
Your Cart

Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο της «BODY SPORT Ε.Ε.». Η «BODY SPORT Ε.Ε.» παρέχει στον εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη του διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα της μέσω του διαδικτυακού τόπου www.formomania.com & www.myathletic.gr, όπου μπορεί να προβεί και σε ηλεκτρονική αγορά των προαναφερόμενων προϊόντων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της παρουσίασης και διάθεσης υπηρεσιών και πωλήσεων της επιχείρησης - ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «BODY SPORT Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BODY SPORT», που εδρεύει στον Δήμο Περιστερίου και έχει αντικείμενο υπηρεσιών το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, με υπεύθυνο επικοινωνίας τον Παναγιώτη Γουράνιο του Νικολάου. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. Αποστολή της παραγγελίας σας, σημαίνει αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Σύμβασης. Ο επισκέπτης/χρήστης του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Η «BODY SPORT Ε.Ε.» έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις, μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της. Η «BODY SPORT Ε.Ε.» δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.


 Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του περιεχομένου του παρόντος χώρου διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, αλλά όχι περιοριστικώς, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προγραμμάτων, πληροφοριών, δεδομένων κ.ο.κ., προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην «BODY SPORT Ε.Ε.» ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους.

Ως εκ τούτου, όλα τα ανωτέρω και οι εκάστοτε πληροφορίες που δημοσιεύονται στους ως άνω διαδικτυακούς τόπους απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν μερικά ή ολικά. Ομοίως απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου των εν λόγω διαδικτυακών τόπων με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας (συναίνεσης - εκ των προτέρων συγκατάθεσης) της «BODY SPORT Ε.Ε.» ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν την «BODY SPORT Ε.Ε.» ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις νομοθετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.


Β. Συμπεριφορά χρηστών

Η «BODY SPORT Ε.Ε.» ρητά δηλώνει ότι ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής, αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης των λειτουργιών των προϊόντων λογισμικού που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Η χρήση δε του διαδικτυακού τόπου της «BODY SPORT Ε.Ε.» πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο α) που να μην περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους, β) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη, γ) κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει. 

Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες των εν λόγω διαδικτυακών τόπων οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις νομοθετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην «BODY SPORT Ε.Ε.». Σε περίπτωση δε που η «BODY SPORT Ε.Ε.» εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο εν λόγω επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζημιώσει για αυτόν ακριβώς τον λόγο την «BODY SPORT Ε.Ε.». 

Ειδικότερα και ενδεικτικά, ο χρήστης συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών των ανωτέρω ιστοτόπων για:

α. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μεταφορά οποιοδήποτε υλικού που είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, υβριστικό ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.

β. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλες μεθόδους για την εγκατάσταση κάθε μορφής υλικού (π.χ. κείμενο, εικόνα), που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή για την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης προώθησης προϊόντων.

γ. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλες μεθόδους, οι οποίες παραβιάζουν οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

δ. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μεταφορά με άλλες μεθόδους, οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους ηλεκτρονικούς κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που σχεδιάστηκαν με σκοπό να καταστρέψουν, να βλάψουν ή να περιορίσουν την λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ε. προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά δικαιώματα άλλων χρηστών ή προκαλεί βλάβη σε ανήλικους.


Γ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή του επισκέπτη/χρήστη μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνσή του. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η «BODY SPORT Ε.Ε.» δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους τρίτων, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση αποκλειστικά και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά κάποιας μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της «BODY SPORT Ε.Ε.», είτε για το περιεχόμενο, είτε για την ποιότητα των προρρηθέντων παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων αυτών. 


Δ. Περιορισμός ευθύνης

Η «BODY SPORT Ε.Ε.» χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό της τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, η «BODY SPORT Ε.Ε.» δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, -καθώς δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της-, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών ή χρήσης του δικτύου της ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κ.λ.π.), τα οποία εκφεύγουν της διαχειριστικής της ευθύνης. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξης και ως εκ τούτου η ετερόρρυθμη εταιρεία «BODY SPORT Ε.Ε.» ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.

  

Ε. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου


Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη / χρήστη και όχι της «BODY SPORT Ε.Ε.». Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι, επίσης, υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Η «BODY SPORT Ε.Ε.» έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Παράλληλα, δεν εγγυάται  ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις παραπάνω αιτίες.


Στ. Προσωπικά Δεδομένα 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των διαδικτυακών τόπων της «BODY SPORT Ε.Ε.» διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποίησής τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Η «BODY SPORT Ε.Ε.»  διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία και τα επεξεργάζεται μόνο για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, όπως αναγράφεται στην δημοσιευμένη πολιτική απορρήτου. 

Η «BODY SPORT Ε.Ε.» δημιούργησε τους παρόντες ιστοτόπους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των πελατών της. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο o πελάτης/χρήστης να μας παρέχει κάποια προσωπικά στοιχεία (πχ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας-fax, email), με σκοπό τη διεκπεραίωση της παραγγελίας, την τιμολόγησή της και την παράδοση της. Η εταιρεία μας, σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα των εκάστοτε χρηστών/πελατών, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να προβεί σε oποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων και πληροφοριών που μας εμπιστεύονται και ότι αυτά θα διαχειρίζονται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία μας. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της εταιρείας, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

 Μπορείτε εδώ να διαβάσετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου.

Η «BODY SPORT Ε.Ε.» δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων, σύμφωνα με προαναφερθέντα ανωτέρω, υπό ενότητα Γ, σε ενδεχόμενη περίπτωση παραπομπής σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση δε, ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει απόλυτο δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.


Ζ. Πολιτική για Cookies

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνετε γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας.

Στον διαδικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies, με σκοπό πάντα να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο χρηστικό για τους επισκέπτες μας περιβάλλον, για να διασφαλίσουμε την άριστη εμπειρία του χρήστη, για να αναλύσουμε τάσεις και για να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας και όχι για να παρακολουθούμε τις κινήσεις των χρηστών σε όλη την ιστοσελίδα και για να συγκεντρώσουμε δημογραφικές πληροφορίες σχετικές με τη βάση των χρηστών μας ως σύνολο. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε περισσότερα για την πολιτική μας στη χρήση cookies


Η. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι 

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων, καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσης, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.